Publiciteit

Het is opvallend dat kunstenaars, architecten en meubelmakers het steeds opnieuw nodig achten zichzelf en hun werk in woord en geschrift nader te verklaren.
Opvallend is ook dat zij op deze wijze vaak nadrukkelijk trachten aansluiting te vinden bij ontwikkelingen in de filosofie en de (natuur)wetenschap. Hun beeldend werk wordt zo geen doel op zich, maar een middel om aan ideeŽn -letterlijk- gestalte te geven.
Kunst kan dan als een beeldende filosofie worden beschouwd.
Ook Gerrit Rietveld heeft zijn ideeŽn, zijn uitgangspunten en zijn doelstellingen in een groot aantal geschriften en met name lezingen toegelicht.
Hieraan is tot nog toe in publicaties slechts in beperkte mate aandacht besteed ; weinigen lijken zelfs op de hoogte van hun bestaan.
De verklaring moet echter ook gezocht worden in een bepaalde benaderingswijze van kunst en architectuur, waarbij voor de (kunst)historicus het visuele primair is, aan de hand waarvan hij zijn eigen ideeŽn kan ontvouwen.
Bovendien lijkt het erop dat Rietveld noch door zijn collegaís, noch door (kunst)historici als theoreticus au serieux is genomen.
print